HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 21/08/2018

Nghị quyết, Luật

Nghị quyết số 43/2017/QH14 của Quốc hội : Về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020
Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ : Về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 
Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn có tầm chiến lược và mang tính đột phá

Nghị quyết số 48/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ : Về cơ chế, chính sách giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản.

Luật số 05/2007/QH12, ngày 21/11/2007 của Quốc hội về Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá  

Liên kết website