HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 22/04/2019

Nghị quyết, Luật

Luật số 05/2007/QH12, ngày 21/11/2007 của Quốc hội về Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá  

Ngày 5/8/2008, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 26 - NQ/T.Ư "Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”. 

Liên kết website