HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 27/04/2018

Quyết định

Ngày 28/5/2014, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN Việt Nam) đã ký ban hành Quyết định số 1050/QĐ-NHNN về chương trình cho vay thí điểm phục vụ phát triển nông nghiệp theo Nghị quyết số 14/NQ-CP ngày 05/3/2014 của Chính phủ.

Quyết định số 1003/QĐ-BNN-CB ngày 13/05/2014 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phá triển nông thôn Phê duyệt  Đề án Nâng cao giá trị gia tăng hàng nông lâm thủy sản trong chế biến và giảm tổn thất sau thu hoạch.

Quyết định số 32/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về tiêu chí hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014 - 2015

Các DN đầu tư đầu tư công nghệ cao trong nông nghiệp sẽ được vay vốn với lãi suất từ 7 đến 10,5%/năm. Ngày 28/5, Thống đốc NHNN ban hành Quyết định số 1050/QĐ-NHNN quy định về việc cho vay thí điểm đối với các mô hình liên kết trong chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, các mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-CP ngày 5/3/3014 của Chính phủ.

Quyết định số 631/QĐ-TTg ngày 29/04/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục dự án quốc gia kêu gọi đầu tư nước ngoài tới năm 2020.

Liên kết website