HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 27/04/2018

Quyết định

Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp.

Quyết định số 1690/QĐ-TTg ngày 16/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020.

Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 02/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030.

Quyết định 1371/2004/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ thương mại về việc ban hành Quy chế Siêu thị, Trung tâm thương mại.
Quyết định số 1956/QĐ-TTG: Phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.

Liên kết website