HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 23/07/2018

Văn bản khác

Trong khuôn khổ Festival Thủy sản Việt Nam năm 2014, sáng ngày 30-3, tại tỉnh Phú Yên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị sơ kết ba năm thực hiện Chiến lược phát triển thủy sản, công bố Quy hoạch phát triển ngành thủy sản Việt Nam đến năm 2020.

Ngày 10-6-2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 899/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Bài viết này đề xuất một số nội dung và giải pháp cần thiết, cấp bách, góp phần nghiên cứu tiếp tục đổi mới căn bản và đồng bộ về chiến lược, thể chế và tổ chức trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết 26-NQ/TW khóa X của Ban Chấp hành Trung ương và Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã được phê duyệt.   


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng có bài viết tổng kết thực hiện Nghị quyết của Trung ương “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”.
Ngày 14/3/2014, Bộ Chính trị đã họp cho ý kiến về việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp.

Liên kết website