HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 18/02/2019

QHXD nông thôn mới

Tính đến cuối năm 2013, thực hiện chương trình xây dựng NTM, bình quân khu vực Đông Nam Bộ đạt 9,72 tiêu chí NTM, vùng duyên hải Nam Trung Bộ đạt 7,75 tiêu chí, khu vực Tây Nguyên đạt 7,5 tiêu chí.
Đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi cả nước, trong đó có tỉnh Vĩnh Phúc. Bên cạnh những mặt tích cực, quá trình đô thị hóa cũng phát sinh nhiều vấn đề cần giải quyết như: việc làm cho nông dân bị mất đất, phương pháp đền bù khi giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường…

Liên kết website