HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 24/01/2019

Thông tin chung

Ðến hết năm 2014, tổng nguồn vốn đầu tư cho xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh Hà Nam là 4.919.781 triệu đồng, trong đó vốn huy động từ nhân dân 729.130 triệu đồng (chiếm 14,8%). Nhờ thực hiện chương trình này, đời sống của người dân nông thôn được nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới. Tuy nhiên, theo bạn đọc phản ánh, việc xây dựng NTM ở Hà Nam còn một số hạn chế cần được quan tâm tháo gỡ.

Thực hiện đường lối của Đảng, thời gian qua, phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) đã diễn ra sôi nổi ở khắp các địa phương trên cả nước, thu hút sự tham gia của cả cộng đồng, phát huy được sức mạnh của toàn xã hội…

Sau hơn 3 năm triển khai, chương trình xây dựng nông thôn mới đã thực sự mang lại sự thay đổi rõ rệt cho khu vực ngoại thành Hà Nội. Sự phát triển này góp phần quan trọng cùng Thủ đô đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Mục tiêu đến hết năm 2014, Hà Nội sẽ có 60 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới; tiến tới 161 xã hoàn thành trong năm 2015. Tuy nhiên, những con số này có về đích đúng hẹn được hay không còn phụ thuộc vào việc những khó khăn về cơ chế, chính sách, huy động nguồn lực… có được tháo gỡ kịp thời hay không.

Từ sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã ra đời và đi vào cuộc sống mà điểm nhấn chính là Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn(1).

Liên kết website