HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 24/01/2019

Thông tin chung

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới sau 3 năm triển khai đã đạt được một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, việc huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới cũng còn một số tồn tại và thách thức, đòi hỏi cần phải tăng cường huy động và gắn kết các nguồn lực hơn nữa để đạt mục tiêu đã đề ra.

Phát huy thế mạnh của địa phương, sự đồng lòng chung sức của chính quyền và nhân dân, từ Liêm đã trở thành huyện dẫn đầu thành phố Hà Nội về xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, trong số 56 xã điểm xây dựng NTM mới của TP HCM mới có 6 xã đạt 19/19 tiêu chí và 1 xã đạt 8 tiêu chí.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
Tính đến cuối năm 2013, thực hiện chương trình xây dựng NTM, bình quân khu vực Đông Nam Bộ đạt 9,72 tiêu chí NTM, vùng duyên hải Nam Trung Bộ đạt 7,75 tiêu chí, khu vực Tây Nguyên đạt 7,5 tiêu chí.

Liên kết website