HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 17/09/2021
Lời giới thiệu
18/02/2014

Hội nghị lần thứ bảy BCH TW khóa X ngày 05/8/2008 đã ban hành Nghị quyết số 26 - NQ/T.Ư "Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, trong đó nêu rõ: “...Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước...”; “Xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn...”. 

Để sản xuất theo hướng hàng hóa cần tổ chức sản xuất theo chuỗi, bao gồm các khâu: Thông tin thị trường – Sản xuất – Thu gom, bảo quản – Chế biến – Tiêu thụ. Để chuỗi sản xuất hoạt động hiệu quả nhất thiết phải có các công trình dịch vụ sản xuất (DVSX) đến từng khâu trong chuỗi. Các công trình này liên kết với nhau tạo thành Hệ thống công trình DVSX.

Hệ thống công trình DVSX là mô hình không gian (vật thể và phi vật thể - mạng internet) đáp ứng các hoạt động sản xuất nông sản theo hướng hàng hóa; nơi bố trí và liên kết từ công trình DVSX cho từng khâu trong chuỗi sản xuất đến công trình DVSX hỗ trợ cho cả chuỗi.
Các công trình DVSX nông nghiệp phân bố tập trung hoặc phân tán; gắn kết trực tiếp cả về vị trí, quy mô và chức năng với các khu vực sản xuất nông sản (từ sản xuất hộ gia đình đến sản xuất quy mô lớn, hiện đại như Khu nông nghiệp công nghệ cao, Khu liên hợp công – nông nghiệp và dịch vụ; Khu, cụm công nghiệp chế biến nông sản…); điểm dân cư nông thôn và khu vực đô thị liên quan.
Hệ thống công trình DVSX nông nghiệp là cơ sở kết cấu hạ tầng cốt lõi tại khu vực nông thôn; động lực để phát triển toàn diện nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững; đóng góp quan trọng vào việc xây dựng nông thôn mới và quá trình đô thị hóa.

Theo chức năng, hệ thống các công trình DVSX gồm:
a) Hệ thống công trình dịch vụ thương mại là nơi cung cấp dịch vụ đầu vào (giống, máy móc, vật tư nông nghiệp) và đầu ra của sản xuất, điển hình như:
- Công trình nhà ở kết hợp dịch vụ;
- Chợ, chợ đầu mối nông sản, siêu thị, trung tâm thương mại – trưng bày – triển lãm...
b) Hệ thống công trình dịch vụ thu gom, bảo quản – chế biến:
- Công trình kho thường và kho chuyên dụng;
- Công trình thu gom, bảo quản, vận chuyển và phân phối nông sản... thuộc hệ thống logistics.
c) Hệ thống công trình dịch vụ hỗ trợ :
- Công trình dịch vụ thông tin về nhu cầu và dự báo thị trường nông sản; các vấn đề liên quan đến sản xuất nông nghiệp;
- Công trình dịch vụ tài chính;
- Công trình dịch vụ đào tạo và khoa học công nghệ, gồm trường đại học, trường dạy nghề, trung tâm khuyến nông; trung tâm thử nghiệm, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ... liên quan đến nông nghiệp.

Nhà nước (tỉnh, trung ương) có vai trò chủ đạo trong việc kiến tạo hệ thống các công trình dịch vụ hỗ trợ, cơ chế để thu hút các nguồn lực thị trường vào đầu tư tại khu vực nông thôn. Người nông dân (tổ chức, cá nhân) là chủ thể chính trong tổ chức (tự mình, liên kết) đầu tư xây dựng, vận hành theo nguyên tắc thị trường hệ thống công trình dịch vụ thương mại và dịch vụ thu gom, bảo quản – chế biến.
Hệ thống công trình DVSX nông nghiệp là một dạng siêu hệ thống, có phạm vi tương tác rộng khắp trong và ngoài nước.

WEB dichvusxnn.vn thuộc Bộ môn Kiến trúc Công nghiệp, Khoa Kiến trúc – Quy hoạch, Trường Đại học Xây dựng, là nơi trao đổi các thông tin chuyên ngành xây dựng phục vụ cho việc phát triển nhanh chóng, hiệu quả hệ thống công trình DVSX nông nghiệp tại Việt Nam.
Rất mong sự tham gia của quý vị và các bạn!

Ban biên tập

Liên kết website