HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 17/09/2021
Dự án QHXD nông thôn mới
11/06/2014


Nông nghiệp, nông dân và nông thôn luôn là vấn đề chiến lược phát triển cốt lõi của Việt Nam.
Kể từ thời điểm 05/8/2008 – ngày ra đời của Nghị quyết số 26-NQ-TW của Ban chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến nay, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, đường lối và các chính sách nhằm xây dựng phát triển nông nghiệp, nông thôn.
Ngày 04/6/2010 Chính phủ ra Quyết định số 800/04/6/2010 phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Trong đó, từng xã phải tiến hành quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Đây cũng là một trong 11 nội dung cụ thể theo Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới được Chinh phủ ban hành theo Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009.

Ban biên tập website Dichvusxnn.vn xin trân trọng giới thiệu các dự án Quy hoạch xây dựng  nông thôn mới của từng địa phương, là cơ sở cho việc đào tạo và nghiên cứu phục vụ cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn:
 

Thành phố Hà Nội

1) Huyện Gia Lâm:  Xã Bát Tràng ; Đa Tốn ; Dương Quang; Lệ Chi; Kim Sơn; Yên Thường; Yên Viên; Kim Lan; Đông Dư; Kiêu Kỵ; Đặng Xá; Phú Thị;
2) Huyện Đông Anh:

 
Dichvusxnn.vn
 
 

Liên kết website