HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 17/09/2021
Hệ thống video trên WEB dichvusxnn.vn
02/03/2014
1) Sản xuất nông nghiệp
a) Trồng trọt
b) Chăn nuôi
c) Nuôi trồng thủy sản
 
2) Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao
a) Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại Israel
- Israel - nước là vàng
- Cây đũa thần trong phát triển nông nghiệp Israel
- Cận cảnh nông nghiệp công nghệ cao tại Israel
b) Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại Nhật Bản
 
3) Công nghiệp chế biến
a) Nhà máy chế biến sản phẩm trồng trọt
b) Nhà máy chế biến sản phẩm chăn nuôi  
c) Nhà máy chế biến sản phẩm thủy sản
 
4) Công trình dịch vụ sản xuất nông nghiệp
a) Công trình dịch vụ hỗ trợ
b) Công trình dịch vụ thương mại
c) Công trình thu gom, bảo quản nông sản

5) Mô hình phát triển
a) Khu liên hợp công nông nghiệp và dịch vụ
b) Khu nông nghiệp công nghệ cao
c) Trang trại và hộ gia đình

Dichvusxnn.vn

Liên kết website